Có 1 kết quả:

shí bì

1/1

shí bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ills of the day
(2) contemporary problems