Có 1 kết quả:

shí kōng jiāo náng

1/1

Từ điển Trung-Anh

time capsule (Tw)