Có 1 kết quả:

shí suí

1/1

shí suí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

peace all year round (old letter closing)