Có 1 kết quả:

shí xīng

1/1

shí xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fashionable
(2) popular

Một số bài thơ có sử dụng