Có 1 kết quả:

shí yùn hēng tōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

our luck is in, everything is going smoothly (idiom)