Có 1 kết quả:

shí yǐn shí xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) appearing and disappearing (idiom)
(2) intermittently visible