Có 1 kết quả:

shí xiǎn shí yǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) appearing and disappearing
(2) intermittently visible