Có 1 kết quả:

shǎng wǔ

1/1

shǎng wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

noon