Có 1 kết quả:

shài shāng

1/1

shài shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get sunburnt
(2) sunburn