Có 1 kết quả:

shài yī shéng ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clothesline