Có 1 kết quả:

wù tán

1/1

wù tán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to speak face to face
(2) meeting
(3) interview