Có 1 kết quả:

wù miàn

1/1

wù miàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phỏng vấn

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet (in person)
(2) to meet with sb