Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rộng, lớn, khắp

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Rộng, khắp. ◎Như: “giáo dục phổ cập” 教育普及 giáo dục khắp cả.
2. (Danh) § Xem “Phổ-lỗ-sĩ” 普魯士.
3. (Danh) Họ “Phổ”.

Từ điển Thiều Chửu

① Rộng, lớn, khắp, như giáo dục phổ cập 教育普及 dạy dỗ khắp cả dân gian.
② Nước Phổ, nước Phổ-lỗ-sĩ 普魯士 miền trung châu Âu (Prussia), gọi tắt là nước Phổ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khắp cả, thông thường: 普愛無私 Yêu khắp không tư vị (Diêm thiết luận: Địa quảng); 普施明法 Thi hành luật pháp và kỉ luật khắp cả (Sử kí); 普天一統 Khắp thiên hạ thống nhất (Tam quốc chí);
② [Pư] Nước Phổ;
③ [Pư] (Họ) Phổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lớn — Khắp mọi nơi.

Từ điển Trung-Anh

(1) general
(2) popular
(3) everywhere
(4) universal

Từ ghép 207

Ā kǎ pǔ ěr kē 阿卡普尔科Ā kǎ pǔ ěr kē 阿卡普爾科Ā pǔ ěr dùn 阿普尔顿Ā pǔ ěr dùn 阿普爾頓ā pǔ tǔ lóng 阿普吐龍ā pǔ tǔ lóng 阿普吐龙Àì pǔ shēng 愛普生Àì pǔ shēng 爱普生Ān tè wèi pǔ 安特卫普Ān tè wèi pǔ 安特衛普Běi ān pǔ dūn 北安普敦bō pǔ yì shù 波普艺术bō pǔ yì shù 波普藝術Bō sī pǔ lǔ sī 波斯普魯斯Bō sī pǔ lǔ sī 波斯普鲁斯Bō sī pǔ lǔ sī Hǎi xiá 波斯普魯斯海峽Bō sī pǔ lǔ sī Hǎi xiá 波斯普鲁斯海峡Bó sī pǔ lǔ sī 博斯普魯斯Bó sī pǔ lǔ sī 博斯普鲁斯Chá pǔ màn 查普曼Chuān pǔ 川普Duō pǔ dá 多普达Duō pǔ dá 多普達Duō pǔ lè 多普勒Duō pǔ lè xiào yìng 多普勒效应Duō pǔ lè xiào yìng 多普勒效應Fēi ěr pǔ sī 菲尔普斯Fēi ěr pǔ sī 菲爾普斯Guā dé luó pǔ 瓜德罗普Guā dé luó pǔ 瓜德羅普hā pǔ xī kē dé 哈普西科德Hè pǔ dīng 賀普丁Hè pǔ dīng 贺普丁Huò pǔ jīn sī Dà xué 霍普金斯大学Huò pǔ jīn sī Dà xué 霍普金斯大學jī pǔ 基普Jí pǔ 吉普jí pǔ chē 吉普車jí pǔ chē 吉普车Jí pǔ sài rén 吉普賽人Jí pǔ sài rén 吉普赛人Jí pǔ sī kuā 吉普斯夸Kāi pǔ dūn 开普敦Kāi pǔ dūn 開普敦Kāi pǔ lè 开普勒Kāi pǔ lè 開普勒kē pǔ 科普Kē pǔ tè rén 科普特人Kē pǔ tè yǔ 科普特語Kē pǔ tè yǔ 科普特语kē xué pǔ jí 科学普及kē xué pǔ jí 科學普及Kè lǐ pǔ sī 克里普斯Kěn pǔ suǒ ēn 肯普索恩Lā pǔ lā sī 拉普拉斯Lā pǔ lán 拉普兰Lā pǔ lán 拉普蘭Mǎ pǔ tuō 馬普托Mǎ pǔ tuō 马普托Nán ān pǔ dūn 南安普敦Nán pǔ tuó sì 南普陀寺Páng zhē pǔ 旁遮普Páng zhē pǔ bāng 旁遮普邦Páng zhē pǔ shěng 旁遮普省pǔ biàn 普遍pǔ biàn huà 普遍化pǔ biàn lǐ lùn 普遍理論pǔ biàn lǐ lùn 普遍理论pǔ biàn xìng 普遍性pǔ biàn xìng jiǎ shè 普遍性假設pǔ biàn xìng jiǎ shè 普遍性假设pǔ chá 普查pǔ dù zhòng shēng 普度众生pǔ dù zhòng shēng 普度眾生pǔ fǎ 普法pǔ jí 普及pǔ jí 普級pǔ jí 普级pǔ jì zhòng shēng 普济众生pǔ jì zhòng shēng 普濟眾生pǔ jiàng 普降pǔ kǎo 普考pǔ léi kè sī liú chéng 普雷克斯流程pǔ lì sī tōng 普利司通pǔ lǔ kǎ yīn 普魯卡因pǔ lǔ kǎ yīn 普鲁卡因pǔ luó 普罗pǔ luó 普羅pǔ luó dà zhòng 普罗大众pǔ luó dà zhòng 普羅大眾pǔ luó liè tǎ lì yà 普罗列塔利亚pǔ luó liè tǎ lì yà 普羅列塔利亞pǔ nài luò ěr 普萘洛尔pǔ nài luò ěr 普萘洛爾pǔ pǔ tōng tōng 普普通通pǔ pǔ yì shù 普普艺术pǔ pǔ yì shù 普普藝術pǔ sài 普賽pǔ sài 普赛pǔ shì 普世pǔ shì Jī dū jiào 普世基督教pǔ shì jiào huì 普世教会pǔ shì jiào huì 普世教會pǔ shì lì kè cì tǐ 普氏立克次体pǔ shì lì kè cì tǐ 普氏立克次體pǔ tiān tóng qìng 普天同庆pǔ tiān tóng qìng 普天同慶pǔ tiān xià 普天下pǔ tōng 普通pǔ tōng chē 普通車pǔ tōng chē 普通车pǔ tōng chì yáng 普通赤杨pǔ tōng chì yáng 普通赤楊pǔ tōng cuì niǎo 普通翠鳥pǔ tōng cuì niǎo 普通翠鸟pǔ tōng fǎ 普通法pǔ tōng gǔ 普通股pǔ tōng huà 普通話pǔ tōng huà 普通话pǔ tōng jiǎo shǎn shí 普通角閃石pǔ tōng jiǎo shǎn shí 普通角闪石pǔ tōng jiào yù 普通教育pǔ tōng kuáng 普通鵟pǔ tōng lǎo bǎi xìng 普通老百姓pǔ tōng lóu yàn 普通楼燕pǔ tōng lóu yàn 普通樓燕pǔ tōng lú cí 普通鸕鶿pǔ tōng lú cí 普通鸬鹚pǔ tōng mín zhòng 普通民众pǔ tōng mín zhòng 普通民眾pǔ tōng míng cí 普通名詞pǔ tōng míng cí 普通名词pǔ tōng qián niǎo 普通潛鳥pǔ tōng qián niǎo 普通潜鸟pǔ tōng qiū shā yā 普通秋沙鴨pǔ tōng qiū shā yā 普通秋沙鸭pǔ tōng rén 普通人pǔ tōng shī 普通鳾pǔ tōng shī 普通䴓pǔ tōng wèn tí 普通問題pǔ tōng wèn tí 普通问题pǔ tōng yàn héng 普通燕鴴pǔ tōng yàn héng 普通燕鸻pǔ tōng yàn ōu 普通燕鷗pǔ tōng yàn ōu 普通燕鸥pǔ tōng yāng jī 普通秧雞pǔ tōng yāng jī 普通秧鸡pǔ tōng yè yīng 普通夜鷹pǔ tōng yè yīng 普通夜鹰pǔ tōng yīng juān 普通鷹鵑pǔ tōng yīng juān 普通鹰鹃pǔ tōng zhōng xué 普通中学pǔ tōng zhōng xué 普通中學pǔ tōng zhū què 普通朱雀pǔ xī 普西pǔ xuǎn 普选pǔ xuǎn 普選pǔ xuǎn quán 普选权pǔ xuǎn quán 普選權pǔ zhào 普照rén kǒu pǔ chá 人口普查Sà ěr pǔ sī bǎo 萨尔普斯堡Sà ěr pǔ sī bǎo 薩爾普斯堡Sài pǔ lè sī 賽普勒斯Sài pǔ lè sī 赛普勒斯Shǐ pǔ ní kè 史普尼克Sī kē pǔ lǐ 斯科普里Sī pǔ lā tè lì Qún dǎo 斯普拉特利群岛Sī pǔ lā tè lì Qún dǎo 斯普拉特利群島Sī pǔ lì tè 斯普利特Sī pǔ lín fēi ěr dé 斯普林菲尔德Sī pǔ lín fēi ěr dé 斯普林菲爾德Sī pǔ tè ní kè 斯普特尼克Sī tái pǔ sī 斯台普斯Sī tè fán nuò pǔ luò sī 斯特凡諾普洛斯Sī tè fán nuò pǔ luò sī 斯特凡诺普洛斯Suǒ pǔ 索普Tāng pǔ sēn 汤普森Tāng pǔ sēn 湯普森Táng nà · Chuān pǔ 唐納川普Táng nà · Chuān pǔ 唐纳川普Táng nà dé · Tè lǎng pǔ 唐納德特朗普Táng nà dé · Tè lǎng pǔ 唐纳德特朗普Tè lǐ pǔ lā 特里普拉Wū pǔ sà lā 乌普萨拉Wū pǔ sà lā 烏普薩拉xǐ dà pǔ bēn 喜大普奔Xià pǔ 夏普Xīn pǔ sēn 辛普森Xīn pǔ sēn yī jiā 辛普森一家yī pǔ xī lóng 伊普西隆yǔ pǔ xī lóng 宇普西龍yǔ pǔ xī lóng 宇普西龙yù pǔ Xī lóng 玉普西隆Yuē hàn · È pǔ dài kè 約翰厄普代克Yuē hàn · È pǔ dài kè 约翰厄普代克Yuè pǔ hú 岳普湖Yuè pǔ hú xiàn 岳普湖县Yuè pǔ hú xiàn 岳普湖縣zàn pǔ 贊普zàn pǔ 赞普Zé pǔ 泽普Zé pǔ 澤普Zé pǔ xiàn 泽普县Zé pǔ xiàn 澤普縣zhōng děng pǔ tōng jiào yù 中等普通教育zhōng yuán pǔ dù 中元普渡