Có 1 kết quả:

pǔ shì

1/1

pǔ shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ecumenical
(2) universal