Có 1 kết quả:

pǔ dù zhòng shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Buddhism) to deliver all living creatures from suffering (idiom)