Có 1 kết quả:

pǔ pǔ yì shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

pop art (loanword) (Tw)