Có 1 kết quả:

Pǔ lǎng kè

1/1

Pǔ lǎng kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Max Planck (1858-1947), German physicist