Có 1 kết quả:

Pǔ lǎng kè cháng shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Planck's constant h, approximately equal to 6.626 x 10^-34 joule.seconds or 4.135 x 10^-15 electron volt.seconds