Có 1 kết quả:

pǔ chá

1/1

pǔ chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) census
(2) general survey
(3) general investigation
(4) reconnaissance survey