Có 1 kết quả:

pǔ shì lì kè cì tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rickettsia prowazekii