Có 1 kết quả:

pǔ jì zhòng shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

universal mercy and succor (idiom); the Buddha's infinite power and mercy