Có 1 kết quả:

pǔ zhào

1/1

pǔ zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of the sunlight) to bathe all things
(2) to shine gloriously