Có 1 kết quả:

pǔ jí

1/1

pǔ jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (classification) general
(2) non-specialist