Có 1 kết quả:

Pǔ luó tí nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Plotinus (204-270), Neoplatonism philosopher