Có 1 kết quả:

Pǔ xián Pú sà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Samantabhadra, the Buddhist Lord of Truth