Có 1 kết quả:

pǔ tōng

1/1

pǔ tōng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phổ thông, phổ biến, bình thường

Từ điển Trung-Anh

(1) common
(2) ordinary
(3) general
(4) average