Có 1 kết quả:

pǔ tōng lóu yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common swift (Apus apus)