Có 1 kết quả:

pǔ tōng mín zhòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ordinary people
(2) the masses