Có 1 kết quả:

pǔ tōng yàn ōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common tern (Sterna hirundo)