Có 1 kết quả:

pǔ tōng lǎo bǎi xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) common people
(2) average people
(3) hoi polloi