Có 1 kết quả:

pǔ tōng chì yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

alder tree (Alnus glutinosa)