Có 1 kết quả:

pǔ tōng wèn tí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) common questions
(2) general questions