Có 1 kết quả:

Pǔ tōng Gāo děng Xué xiào Zhāo shēng Quán guó Tǒng yī Kǎo shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) NCEE, National College Entrance Examination (college entrance exam in PRC)
(2) usually abbr. to 高考[gao1 kao3]