Có 1 kết quả:

pǔ tōng yīng juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common hawk-cuckoo (Hierococcyx varius)