Có 1 kết quả:

pǔ biàn

1/1

pǔ biàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phổ biến, phổ thông, khắp nơi

Từ điển Trung-Anh

(1) universal
(2) general
(3) widespread
(4) common