Có 1 kết quả:

pǔ biàn xìng

1/1

pǔ biàn xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ubiquity
(2) universality