Có 1 kết quả:

pǔ biàn xìng jiǎ shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

universal hypothesis