Có 1 kết quả:

pǔ biàn lǐ lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

universal hypothesis