Có 1 kết quả:

pǔ jiàng

1/1

pǔ jiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) precipitation over a large area
(2) widespread rain