Có 1 kết quả:

pǔ lǔ kǎ yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

procaine (nerve blocking agent) (loanword)