Có 1 kết quả:

Jǐng níng Shē xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jingning Shezu autonomous county in Lishui 麗水|丽水[Li2 shui3], Zhejiang