Có 1 kết quả:

jǐng tài lán

1/1

jǐng tài lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cloisonne
(2) cloisonné