Có 1 kết quả:

jǐng shēn

1/1

jǐng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

depth of field

Một số bài thơ có sử dụng