Có 1 kết quả:

jǐng diǎn

1/1

jǐng diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scenic spot
(2) place of interest (tourism)