Có 2 kết quả:

jǐng sè ㄐㄧㄥˇ ㄙㄜˋliàng sè ㄌㄧㄤˋ ㄙㄜˋ

1/2