Có 1 kết quả:

jīng liàng

1/1

jīng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) shiny