Có 1 kết quả:

jīng tǐ jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

crystal structure