Có 1 kết quả:

jīng yíng

1/1

jīng yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sparkling and translucent

Một số bài thơ có sử dụng