Có 2 kết quả:

Zhì lìzhì lì

1/2

Zhì lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chile

zhì lì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Chile