Có 1 kết quả:

zhì lì dī xià

1/1

zhì lì dī xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mental retardation